Perioada de ofertare expirata

UPDATE: Anunț atribuire

UPDATE 25.11.2011-12:04:00 * răspuns la solicitările de clarificare

Fundatia The Door Romania – Humanitarian Aid Projects, anunta achizitionarea de computere portabile, prin procedura de cercetare a pietei studiu al pietei in cadrul Proiectului O şansă europeană pentru copii români contract de finantare POSDRU/91/2.2/S/61153
1. Obiectul contractului:

  • computere portabile – Cod CPV 30213100-6
  • imprimante laser        - Cod CPV 30232110-8
  • videoproiector           - Cod CPV 38652120-7
  • camera video               - Cod CPV 32333200-8
  • aparat fotografiatat  – Cod CPV 38651000-3
  • pachete software și sisteme informatice- Cod CPV 48000000-8

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de achizitie publica: procedura de cercetare a pietei studiu al pietei, cu respectarea art. 2 alin.(2) din O.U.G. nr. 34/2006, desfasuratã conform  Procedura pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari finantate din FSE prin POSDRU 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante in conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 9, lit c1 din aceeasi ordonanta, elaborata in octombrie 2009 de catre AMPOSDRU.

3. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul este finantat din Fondul Social European in cadrul POSDRU 2007-2013.

4. Axa prioritara: Axa prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2 – Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii.

5 Oferta depusa de ofertant: Oferta va contine obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Oferta tehnica si Oferta financiara, conform cerintelor descrise in Documentatia pentru ofertanti.

6. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 24.11.2011, ora 12.00. Se va raspunde la clarificari pana la data de 25.11.2011, ora 12.00.

7. Limba de redactare a ofertei: romana.
8. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor, inclusiv.
9. Pretul ofertei: va fi exprimat ferm in LEI, fara TVA.
10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: pretul cel mai scazut.
11. Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza.
12. Adresa la care se depune oferta:  achizitii@thedoor.ro
13. Data limita pentru depunerea ofertelor: 28.11.2011, ora 10.00
14. Data comunicarii rezultatului evaluarii ofertelor: 29.11.2011.

———-
Perioada de ofertare expirata

———-

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta:
telefon: Telefon 0751792529
e-mail: achizitii@thedoor.ro
persoana de contact: Bibicu Mihail George – Coordonator activitati