[UPDATE 02.08.2013] : Procedura anulata

FUNDATIA „THE DOOR” ROMANIA – HUMANITARIAN AID PROJECTS anunta achizitionarea de servicii tabere copii, prin procedura > 15.000 EURO conform procedura MAEur 1050/2012 in cadrul Proiectului „O şansă europeană pentru copii români” contract de finantare POSDRU/91/2.2/S/61153

Data publicarii anuntului: 20.07.2013

1. Obiectul contractului si locul de implementare a contractului:

SERVICII TABERE COPII   – CPV 55243000-5,

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de achizitie publica: procedura de atribuire aplicabilă beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă” aprobata prin ordinul Ministerului Afacerilor Europene nr.1050/29.10.2012.
3. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul este finantat din Fondul Social European in cadrul POSDRU 2007-2013.

4. Axa prioritara: Axa prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2 – Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii

5. Tip si durata contract:

Contract de servicii.

Durata contractului va fi de la data semnarii pana la data de 31.08.2013
6 Oferta depusa de ofertant: Oferta va contine obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Oferta tehnica si Oferta financiara, conform cerintelor descrise in Documentatia pentru ofertanti.

7. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 29.07.2013, ora 12.00. Se va raspunde la clarificari pana la data de 30.07.2013, ora 12.00
8. Limba de redactare a ofertei: romana
9. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile de la data deschiderii ofertelor, inclusiv.
10. Valoarea estimata a ofertei este maxim 46.000 lei, echivalentul a 10.334 euro, fara TVA.

10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: pretul cel mai scazut.
11. Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza.
12. Adresa la care se depune oferta: Fundatia The Door Romania, sos.Padurea Chtilei nr.1, com Mogosoaia, jud.Ilfov, Romania.

13. Data limita pentru depunerea ofertelor: 02.08.2013, ora 10.00

14. Ora, data si locul deschiderii ofertelor: 03.08.2013, ora 9.00, Fundatia The Door Romania, sos.Padurea Chtilei nr.1, com Mogosoaia, jud.Ilfov, Romania

Pot sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor, pe langa comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de catre Achizitor. Reprezentantii ofertantilor trebuie sa prezinte Imputernicire din partea ofertantului, cartea de identitate in original si copie.

15. Adresa la care se transmit ofertele: Fundatia The Door Romania, sos.Padurea Chtilei nr.1, com Mogosoaia, jud.Ilfov,

16. Data comunicarii rezultatului evaluarii ofertelor: 03.07.2013.

17. Curs de referinta leu/euro aplicabil: 4.4513 lei

Documentatia de atribuire;

  • se poate solicita in scris fie de la sediul achizitorului, Fundatia The Door Romania, sos.Padurea Chtilei nr.1, com Mogosoaia, jud.Ilfov, Romania,
  • sau se poate descărca deaici

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta:
telefon: 0751.792.529
e-mail: achizitii@thedoor.ro

persoana de contact: Bibicu Mihail George – Coordonator activitati.