The text to appear after expiration date.
UPDATE 16.08.2012-12:00:00 * răspuns la solicitările de clarificare

Fundația The Door Romania – Humanitarian Aid Projects, anunță achiziționarea de servicii de tabere de copii, prin procedura competitivă în cadrul Proiectului O şansă europeană pentru copii  românicontract de finanțare POSDRU/91/2.2/S/61153

1. Obiectul contractului:

SERVICII DE TABERE DE COPII- Cod CPV 55243000-5

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de achiziție publică: procedura competitivă, cu respectarea art. 2 alin.(2) din O.U.G. nr. 34/2006, desfășurată conform  Procedurii pentru atribuirea contractelor de achiziții de produse, servicii sau lucrari finanțate din FSE prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorități contractante în conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile și completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 9, lit c1 din aceeași ordonanță, elaborată în octombrie 2009 de către AMPOSDRU.
3. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul este finanțat din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-2013.

4.Axa prioritară: Axa prioritară 2 „Corelarea învățarii pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2 – Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii
5. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conține obligatoriu următoarele documente: Documente de calificare, Oferta tehnică și Oferta financiară, conform cerințelor descrise în Documentația pentru ofertanți.
6. Data limită pentru solicitarea clarificarilor: 16.08.2012, ora 12.00. Se va răspunde la clarificări până la data de 17.08.2012, ora 12.00
7. Limba de redactare a ofertei: română
8. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor, inclusiv.
9. Pretul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA.
10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: prețul cel mai scăzut.
11. Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza.
12. Adresa la care se depune oferta: achizitii@thedoor.ro

13. Data limită pentru depunerea ofertelor: 20.08.2012, ora 10.00
14. Data comunicării rezultatului evaluării ofertelor: 21.08.2012.

———-
The text to appear after expiration date.

———-

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:
telefon: Telefon 0751792529
e-mail: achizitii@thedoor.ro
persoana de contact: Bibicu Mihail George – Coordonator activități