Perioada de ofertare expirata

Fundatia The Door Romania – Humanitarian Aid Projects, anunta urmatoarele achizitii:

I. Achizitionarea de piese si accesori pentru copiatoare, diverse masini, echipamente si accesorii de birou, prin procedura competitiva, in cadrul Proiectului „O şansă europeană pentru copii români” contract de finantare POSDRU/91/2.2/S/61153
1.Obiectul contractelor:
PIESE SI ACCESORII PENTRU COPIATOARE – Cod CPV 30125000-1
DIVERSE MASINI, ECHIPAMENTE SI ACCESORII DE BIROU- Cod CPV 30190000-7
2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de achizitie publica: procedura competitiva, cu respectarea art. 2 alin.(2) din O.U.G. nr. 34/2006, desfasuratã conform Procedura pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari finantate din FSE prin POSDRU 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante in conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 9, lit c1 din aceeasi ordonanta, elaborata in octombrie 2009 de catre AMPOSDRU.
3. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul este finantat din Fondul Social European in cadrul POSDRU 2007-2013, Axa prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2 – Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii
4 Oferta depusa de ofertant: Oferta va contine obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Oferta tehnica si Oferta financiara, conform cerintelor descrise in Documentatia pentru ofertanti.
5. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 12.01.2012, ora 12.00. Se va raspunde la clarificari pana la data de 13.01.2012, ora 12.00
6. Limba de redactare a ofertei: romana
7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor, inclusiv.
8. Pretul ofertei: va fi exprimat ferm in LEI, fara TVA.
9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: pretul cel mai scazut.
10. Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza.
11. Adresa la care se depune oferta: achizitii@thedoor.ro
12. Data limita pentru depunerea ofertelor: 17.01.2012, ora 10.00
13. Data comunicarii rezultatului evaluarii ofertelor: 18.01.2012.

———-
Perioada de ofertare expirata

———-

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta:
telefon: Telefon 0751792529
e-mail: achizitii@thedoor.ro
persoana de contact: Bibicu Mihail George – Coordonator activitati