Perioada de ofertare expirata

Fundatia The Door Romania – Humanitarian Aid Projects, anunta urmatoarele achizitii:

I. Achizitionarea de cutii si dulapioare pentru pastrare echipamentelor, panouri, mobile (inclusive mobile de birou) accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusive de iluminat) si produse de curatat, prin procedura competitiva, in cadrul Proiectului „O şansă europeană pentru copii români” contract de finantare POSDRU/91/2.2/S/61153
1.Obiectul contractelor:
CUTII SI DULAPIOARE PENTRU PASTRAT ECHIPAMENTE SI ACCESORII- Cod CPV 44421700- 4
PANOURI- Cod CPV 44175000-7
MOBILA (INCLUSIV MOBILA DE BIROU) ACCESORII DE MOBILIER, APARATE DE UZ CASNIC (EXCLUSIV DISPOZITIVE DE ILUMINAT) SI PRODUSE DE CURATAT – Cod CPV 39000000-2
2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de achizitie publica: procedura competitiva, cu respectarea art. 2 alin.(2) din O.U.G. nr. 34/2006, desfasuratã conform Procedura pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari finantate din FSE prin POSDRU 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante in conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 9, lit c1 din aceeasi ordonanta, elaborata in octombrie 2009 de catre AMPOSDRU.
3. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul este finantat din Fondul Social European in cadrul POSDRU 2007-2013 ,Axa prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2 – Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii
Oferta depusa de ofertant: Oferta va contine obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Oferta tehnica si Oferta financiara, conform cerintelor descrise in Documentatia pentru ofertanti.
5. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 12.01.2012, ora 12.00. Se va raspunde la clarificari pana la data de 13.01.2012, ora 12.00
6. Limba de redactare a ofertei: romana
7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor, inclusiv.
8. Pretul ofertei: va fi exprimat ferm in LEI, fara TVA.
9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: pretul cel mai scazut.
10. Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza.
11. Adresa la care se depune oferta: achizitii@thedoor.ro
12. Data limita pentru depunerea ofertelor: 17.01.2012, ora 10.00
13. Data comunicarii rezultatului evaluarii ofertelor: 18.01.2012.
———-
Perioada de ofertare expirata

———-
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta:
telefon: Telefon 0751792529
e-mail: achizitii@thedoor.ro
persoana de contact: Bibicu Mihail George – Coordonator activitati